Hello world!

Welcome to IMI website. We are currently under construction!

หลักสูตรภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา)  

3. หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์  

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์