ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

IMI

23 พ.ย. 58:

เฉลยการบ้านฟิสิกส์บริการ 1/2558

homework final phy1 (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

homework final phy2ประกาศคะแนนสอบกลางภาค ฟิสิกส์บริการ 1/2558

Physics I

431101

040313005

inter midterm

Physics II

431103

040313007

Physics for technologists (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

Physics for Technologists